Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi, Kullanılmış Makine ve Komple Tesis İthali, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi

Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan Devlet Destekleri

 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti: İthal edilecek makine ve teçhizata uygulanacak gümrük vergisi muafiyetidir.
 2. KDV İstisnası:    İthal edilecek veya yerli alınacak makine ve teçhizata uygulanan KDV muafiyetidir.
 3. Vergi İndirimi:   Bölgelere  göre  belirlenen yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar, yatırımcı şirketin her yıl ödemesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirim yapılmasıdır.
 4. Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılacak asgari 1 yıl vadeli yatırım kredilerinde uygulanan faizin, bölgelere göre belirlenmiş oranlarda devlet tarafından karşılanmasıdır.
 5. Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırımcılara Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için hazine arazisi tahsis edilebilir.
 6. SGK İşveren Hissesi Payı Desteği: Teşvik Belgesi kapsamında istihdam edilen personellerin, asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK primi işveren hissesi payı, bölgelere göre belirlenmiş oranlarda devlet tarafından karşılanır.
 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Sadece Bölge yatırımları için geçerlidir. Teşvik Belgesi kapsamında istihdam edilecek personellerin asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopaj süresi 10 yıldır.
 8. Sigorta Primi Desteği: Sadece Bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve Ar-Ge yatırımları içindir. Teşvik Belgesi kapsamında istihdam edilecek personellerin asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi hissesi payı 10 yıl boyunca Bakanlık bütçesinden karşılanır.
 9. KDV İadesi: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

 

Teşvik Belgesi Kullanım Bilgileri

 1. DİKKAT: Yatırıma Başlama Tarihi: Bina inşaat harcamaları desteğinden yararlanmak için Teşvik Belgesi başvurusu yapılmış olmalıdır.
 2. Makine Liste Revizesi: Teşvik belgesi ithal ve yerli makine listelerinde kayıtlı makinelerde fiyat değişikliği (+%100) ve (-%50) sınırlarında yapılabilir. Makine listesinde mevcut makinelerin isim, miktar ve fiyatlarında değişiklik yapılabilir. Yeni makineler eklenebilir. Yatırım bütünlüğü korunmak kaydıyla makinelerin tümü alınmak zorunda değildir.
 3. Belge Revizesi: Makinalar için toplam harcama tutarı, öngörülen toplam harcama tutarına göre %50’yi aşması halinde belge değerleri revize edilebilir. Ayrıca, belgede kayıtlı kredi dağılımı, öz kaynak sermaye dağılımı, unvan, adres, vergi dairesi vb. diğer bilgilerin değişmesi halinde Yatırım Teşvik belgesi revize edilmelidir.
 4. Belge Süresi: Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri belge üzerinde yazılıdır. Belge süresi sonuna kadar yatırımın tamamlamaması halinde, bir defaya mahsus belge süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir. Belge süresi olağanüstü haller dışında tekrar uzatılamaz.
 5. Yatırımın Nakli: Yatırımların işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması yasal zorunluluktur. Bakanlıktan izin alınması halinde yatırımın nakli mümkündür. Bölgesel teşviklerde,  teşvik belgesinde yazılı destekler yatırımın taşınacağı bölge desteklerine göre güncellenir. Bu destekler, taşınılan bölgeye göre lehte veya aleyhte  değişebilir.
 6. Yatırımın Devri: Yatırım tamamlama vizesi yapılmış makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, satın alma tarihinden itibaren beş yılı doldurmuş ise Yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla devir, satış, ihraç ve kiralama işlemleri için Bakanlıktan   izin  alınması gerekmektedir.
 7. Yatırım Tamamlama Vizesi: Yasal olarak, Teşvik Belgesi’nin süre bitiminden itibaren veya belge süresi uzatılmış ise ek süre bitiminden sonraki altı ay içinde kapatma başvurusu yapılmalıdır. Kapatmanın onaylanması için;
  1. Yatırım yerine göre asgari yatırım harcama tutarının aşılmış olması,
  2. Belge kapsamında alınmış olan tüm makinelerin tesiste bulunuyor olması,
  3. Tesiste üretim yapılabiliyor olması

                Aksi halde yararlanılan destekler faiz ve cezaları ile birlikte geri alınır.


 1. Makine Temin Süresi: Makineler belge süresi içerisinde olmak kaydı ile farklı zamanlarda yurt içi veya yurt dışı piyasadan temin
 2. Belge Zayii: Teşvik belgesi veya eklerinden herhangi birinin kayıp olması halinde (mücbir sebepler hariç), belge zayi harcı ödenerek tasdikli suret çıkarılabilir.
 3. Kullanılmış Komple Tesis İthali: Teşvik Belgesi kapsamında ithal izni aranmadan, kullanılmış komple tesis ithal edilebilir.
 4. Kullanılmış Makine İthali: İmalat sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatların ithalatı için, önceden ithalat izni alınması gerekmektedir.