Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşu

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu, Yabancı Sermayeli Şube Kuruluşu, Yabancı Şirketlerin Türkiye İrtibat Büroları

Yabancı Sermayeli Şirket ve Şube Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Yabancı uyruklu kişiler ve Şirketler, hisse oranı şartı aranmaksızın Türkiye’de asgari 10.000 TL sermaye ile Limited Şirket kurabilirler, Türk ortak alabilirler.

Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de çalışma izni almakve şirket müdürü atamak şartı ile tek veya çok ortaklı Limited Şirket kurabilirler. Yabancı şirketler de tek veya çok ortaklı limited veya anonim şirket kurabilirler. Şirket unvanı Türkçe olarak tespit edilmelidir. limited şirket ibaresi bulunmalı ve faaliyet konusunu içermelidir.

Şirket kuruluşlarında, yabancı uyruklu kişiler vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası, Noter onaylı pasaport sureti ve varsa onaylı ikamet tezkeresi sunmalıdır.

Kurulan şirkete Türk veya yabancı uyruklu kişiler şirket müdürü olarak atanabilir. Atanan şirket yetkilileri, şirketi temsilen müdürlük yetkisini kullanabilirler.

 

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim şirketler en az 50.000.-TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulur. Şirket unvanı Türkçe olarak tespit edilmeli anonim şirket ibaresi bulunmalı ve faaliyet konusunu içermelidir.

Firmamız, yabancı uyruklu şirket ve şahısların Türkiye’de şirket kuruluşu, yabancı uyruklu şirketlerin

Türkiye’de şube veya irtibat bürosu kuruluşları konusunda kurumsal hizmet sunar.

Firmamız hukuk ve mali işler birimi, kuruluş isteğinden başlayarak verdiği hizmetleri, kuruluş süresince ve kuruluş tamamlandıktan sonra faaliyeti süresince sunmaya devam eder.

Şirket ortaklarının Çalışma ve İkamet izinleri: Şirket ortakları ve çalışanlarına ikamet izni ve yasal çalışma izinleri alınabilir.

Ancak her yabancı çalışan için 5 adet Türk vatandaşı çalışanı olması, şirket veya şubenin ödenmiş sermayesinin asgari 100.000 TL olması şartı aranmaktadır.

Firmamız, yabancı uyruklu şirketlerin elemanlarına, Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketin yabancı ortak veya çalışanlarına ve yabancı müşterilerine Relocation hizmetleri sunar.

Şirketlerin Şubeleri: Yabancı şirketlerin şubeleri ana şirketin yaptığı tüm iş ve işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Bu işlerin yürütülmesi için ana şirket, Türk veya yabancı kişilere yetki verebilir.

Şube açılışı için yabancı ülkedeki ana şirket tarafından Genel Kurul Kararı alınmalı ve yetkililerce imzalanmalıdır.

Şube unvanı altında imza atmak için yetkilendirilen kişilerin imza beyannamelerinin sunulmalı ve şube kuruluşu için hizmet verecek danışmanlık şirketi yetkililerine vekaletname verilmelidir.Yabancı Şirketlerin Türkiye İrtibat Büroları

Yabancı uyruklu şirketler, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açabilir ve süre uzatımı yaparak faaliyetini sürdürebilirler.

İrtibat bürosu kuruluşu için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınması yasal kuraldır. İrtibat bürolarında çalışacak yabancı uyruklu personel için Çalışma İzni alınması zorunludur.

Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma talepleri için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörür.

İrtibat bürosu süresi: İrtibat bürosu ilk başvurusunda azami 3 yıl süre verilir. Süre uzatımı için faaliyet süresi sona ermeden önce müracaat edilmelidir.

 

Süre verme kriterleri: İrtibat bürosu süre uzatma taleplerinde ilgili Bakanlık;

  • İrtibat bürosunun geçmiş yıl faaliyetleri,
  • Yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri,
  • Mevcut ve öngörülen harcama tutarı,
  • İstihdam edilen personel sayısını

dikkate alarak faaliyetin niteliğine uygun süre verebilir.

Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak için izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

Faaliyet Raporu: İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu ve eklerini Bakanlığa göndermelidirler.

Bu formu ve eklerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.