Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

3.01.2023
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde;

İstisnai Kıymetle Beyan
Gümrük Yönetmeliğinin İstisnai Kıymetle Beyan başlıklı 53 madde yeni bir madde eklendi,

“(6) Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.”

Buna göre sonradan belli olan depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi kalemlerin eksik beyan edilmesi nedeniyle ceza uygulanmasının önüne geçilmiş oldu.

Gümrük Beyannamesi
Gümrük Yönetmeliğinin Gümrük Beyannamesi başlıklı 112 nci maddesinde değişiklik yapıldı. 112 maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirildi. Dördüncü fıkrası değiştirildi. Bu madde 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe giriyor.


Eski Hali
112 m.d Gümrük Beyannamesi
(4) İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14'te yer alan hükümler uygulanmaz. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır.

Yeni Hali
“(4) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer alan hususlar uygulanmaz. İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. Bu şekilde işlem yapılan beyanname beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır.”

Beyannameye Eklenecek Belgeler
Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü ve dokuzuncu fıkrasında değişikliğe gidildi. Ayrıca beşinci fıkrasında yer alan “İhracata” ibaresi “İhracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “ihracata” ibaresi “ihracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde değiştirildi.

Bu değişikliğe göre; muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen ihracat ve antrepo rejimlerine konu olan beyannamelerin 44 nolu kutuda kaydedilen belgelerle birlikte gümrük idaresine ibraz etme zorunluluğu kaldırılmış oldu. bu madde 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Eski Hali
114 Md. Beyannameye eklenecek belgeler
(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.

Yeni Hali
“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”

(5) İhracata “İhracat ve antrepo rejimlerine” ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi esastır. Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmez. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde beyanname eki belgelerin aslı istenebilir.

Eski Hali
(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanır.

Yeni Hali
“(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılan ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde beyan sahibi tarafından saklanır.”

(10) Beşinci fıkrada belirtilen hallerde ibrazı gereken ancak elektronik ortamda mevcut olmayan belgeler hariç olmak üzere, ihracata “İhracat ve antrepo rejimlerine” ilişkin gümrük beyannamesi ekleri gümrük idaresi tarafından kağıt ortamında saklanmaz.


Basitleştirme İzinleri İçin Yetkili Makamlar
Yönetmeliğin 231 inci maddesinde değişikliğe gidildi.

Yeni Hali
“MADDE 231- (1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilir.”

Eski Hali
Basitleştirme izinleri için yetkili makamlar
MADDE 231 - (1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Kapsamlı teminat başvuruları için başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yerden sorumlu gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine yetki verilebilir.

Basitleştirme İzin Başvuru
Gümrük Yönetmeliğinin 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Md. 232 Basitleştirme izni başvurusu
c) Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış yazı,

Rejimin Kapatılma Başvuru
Gümrük Yönetmeliğinin 325 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

Buna göre, Şartlı Muafiyet Sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde Rejim Kapatma Başvuru üç ay içinde yapılabilecek.

Yeni Hali
“a) Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde üç ay, gümrük kontrolü altında işleme rejiminde ise bir ay içerisinde rejimin kapatılması için,”

Eski Hali
Rejimin kapatılma başvurusu
MADDE 325 - (1) İzin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren;
a) Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde veya gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, rejimin kapatılması için bir ay içerisinde,

Serbest Bölgelerdeki Eşyaya Yönelik Yapılabilecek İşlemler
Gümrük Yönetmeliğinin 425 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi.

Buna göre; Serbest Bölgelerde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde gümrük işlemlerinin 30 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Eklenen Yeni Fıkra
“(2) Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren beyan sahibine, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

Maddenin Eski Hali
Serbest bölgelerdeki eşyaya yönelik yapılabilecek işlemler
MADDE 425 - (1) Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya; dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi veya geçici ithalat rejimlerinden birine tabi tutulması halinde, söz konusu rejimlerin bu Yönetmelikle belirlenen hükümlerine tabidir. Bu durumda, serbest bölgelerin işletilmesine ve gümrük gözetimine ilişkin koşullar da göz önünde bulundurulur. Bu rejimlere ilişkin izin belgelerinde faaliyetlerin yürütüleceği serbest bölge ismi belirtilir.


Geçici Depolama Yerleri/İzin
Gümrük Yönetmeliğin 513 üncü maddesine yeni bir fıkra eklendi.

Eklenen yeni fıkra ile liman işletmecileri Gümrük İdaresinin 20 Km uzağında geçici depolama yeri açılabilecek.

Eklenen Yeni Fıkra
“(10) Ekonomik yönden ihtiyaç olması halinde, ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde geçici depolama yeri açma talebinde bulunan kişinin liman işleticisi olması, geçici depolama yeri için 10.000.000 TL tutarında teminat verilmesi, geçici depolama yerinin mutat yolların izlenmesi kaydıyla liman işleticisinin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ve limanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması şartlarıyla, yedinci fıkrada belirtilen kapalı alan şartı aranmaksızın geçici depolama yeri açılmasına izin verilebilir.”

Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Gümrüğe Karşı Sorumlulukları
Gümrük Yönetmeliğinin 515 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirildi.

Yeni Hali
“(1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlar, asgari olarak;
a) Eşyanın girişindeki beyan veya belge numarası ve tarihini,
b) Giriş tarihini,
c) Girişteki eşya miktarını,
ç) Eşyanın çıkışındaki beyan veya belge numarası ve tarihini,
d) Çıkış tarihini,
e) Çıkıştaki eşya miktarını,
f) Eşyanın geçici çıkarılması halinde buna ilişkin bilgileri,
g) Eşyanın elleçlemeye tabi tutulması halinde buna ilişkin bilgileri,
içerecek şekilde, geçici depolama yeri işleticilerince eşyanın girişine ve çıkışına eş zamanlı olarak bilgisayar ortamında tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğün denetlemesine hazır halde bulundurulur.”

Eski Hali
Geçici depolama yeri işleticilerinin gümrüğe karşı sorumlulukları
MADDE 515 - (1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlar, geçici depolama yeri işleticilerince bilgisayar ortamında tutulur.

Gümrük Antrepoları / Yatırım izni
Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapıldı.

Buna göre, kamu kuruluşları ve belediyeler ile iki yıldır faaliyette olan anonim ve limited şirketlere yatırım izni verilebilecek. Söz konusu madde kapsamında yatırım izni verilebilmesi için belirtile ödenmiş sermaye tutarlarında değişiklik yapıldı.

Yeni Hali
“(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler başlıklı tablosunda sayılan ve ödenmiş sermayesi;
a) 1. ve 2. Bölge kapsamındaki iller için 10.000.000 TL,
b) 3. ve 4. Bölge kapsamındaki iller için 5.000.000 TL,
c) 5. ve 6. Bölge kapsamındaki iller için 3.000.000 TL,
olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.”

Eski Hali
Gümrük Antrepoları / Yatırım izni
MADDE 518 - (1) Antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, özel antrepolar için yatırım izni aranmaz.
(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi;
a) Gelişmiş yöre kapsamındakiler için 2.500.000 TL,
b) Normal yöre kapsamındaki iller için 1.000.000 TL,
c) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 500.000 TL,
olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu ve Uygulama Esasları
Gümrük Yönetmeliğinin 575 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “gümrük müşavir yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve stajyer” ibaresi ile birinci cümlesinden sonra gelmek üzere yeni cümleler eklendi. Yapılan bu düzenleme ile Stajyerlerin sahada çalıştırılmasının önüne geçilmiş oldu.

Eklenen Cümleler
“Stajyer, gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamaz. Bu şekilde davrandığı tespit edilenlerin stajına son verilir ve bu kişiler bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamaz.”


Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler
Gümrük Yönetmeliğinin 577 nci maddesine yeni bir fıkra eklendi.

“(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince staj amacıyla çalıştırılan kişilerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları süreler, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır.”

İtirazların Karara Bağlanmasından Önce Eşyanın Çekilebilmesi
Gümrük Yönetmeliğin 587 nci maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent eklendi. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “(b) bendinin” ibaresi “(d) bendinin” şeklinde değiştirildi.

Yeni Eklenen Bent
“d) Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması.”

Başvuru İçin Aranacak Belgeler
Gümrük Yönetmeliğinin EK: 80’inin I. Başvuru İçin Aranacak Bilgi ve Belgeler başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde yer alan “OHSAS 18001” ibaresi “ISO 45001” şeklinde, II. Antrepolarda Aranacak Şart ve Nitelikler başlıklı bölümünün A-Genel Özellikler başlığı altında yer alan 1 inci maddesinin (ö) bendinde yer alan “sahasında” ibaresi “alanında” şeklinde, “içerisinde” ibaresi “sahasında” şeklinde değiştirildi.

Ek 80
I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER
6. Antrepo açma ve işletme izni talebinde bulunan tüzel kişiler tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne OHSAS 18001 ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi'nin sunulması halinde birinci maddenin (o) bendinde, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'nin sunulması halinde ise birinci maddenin (n) bendinde belirtilen belge aranmaz.

II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER
A- GENEL ÖZELLİKLER
ö) Antrepo sahasında alanında gümrük memuru ve/veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri personeli ile antrepo personelinin çalışma ve gözetimine elverişli arşiv ve özel bürolar haricinde, eşya depolama amacı dışında yerlerin olmaması, antrepo içerisinde sahasında bulunan sosyal yaşam alanları ile eşya depolama alanlarının birbirinden bağımsız girişleri olacak şekilde ayrıştırılmış olması ve antrepo alanı içerisinden sosyal yaşam alanlarına geçişin bulunmaması,

Ek 82
Yönetmeliğin EK 82’sinde yer alan tablonun 41 numaralı satırı yürürlükten kaldırıldı. Tabloya yeni bir satır eklendi. Bu madde değişikliğin yapıldığı bu yönetmeliği yayınlanmasından 60 gün sora yürürlüğe giriyor.

Eklenen Satır
“57 Geçici depolama yeri işleticilerince geçici depolama yeri stok kayıtlarının Yönetmeliğin 515 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun şekilde güncellenmesi”

Yürürlükten Kaldırılan Satır
Kanunun 241 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller

41 Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi.

Geçici Madde 20
Gümrük Yönetmeliğine yeni bir geçici madde eklendi.
“Geçici depolama yerleri ve antrepoların açma ve işletme izin başvuruları
GEÇİCİ MADDE 20- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin;
a) 10 uncu maddesi,
b)14 üncü maddesi ile EK: 80’in I. Başvuru İçin Aranacak Bilgi ve Belgeler başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde yapılan değişiklik,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış başvurular için uygulanmaz.”

 Yönetmeliğin;
a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/2/2023 tarihinde,
b) 7 nci ve 9 uncu maddeleri, 15 inci maddesi ile EK 82’de yer alan tabloya eklenen 57 numaralı satır yayımı tarihinden 60 gün sonra,
c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girecekResmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz